Twee toonaangevende communicatiebureaus op het terrein van employer branding bundelen hun krachten: campagne-ontwikkelaar Steam en digital agency Talmark. Vanaf 8 maart 2021 wordt Talmark onderdeel van de Steam-groep. Beide bureaus zien een groeiende behoefte in de markt voor een integrale aanpak van employer branding en online recruitment; van strategische personeelsplanning en campagnevoering tot en met de realisatie van recruitmentsites en de koppeling met recruitment-systemen. Met deze combinatie ontstaat een bureaugroep die voor elke structurele en urgente wervingsvraag een passende strategie en oplossing kan bieden. Beide bureaus blijven voorlopig hun eigen merknaam voeren.

foto: van links naar rechts: Marco van Rookhuijzen…

Steam Employerbranding

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store